Hello, world!

I'm Alec Delaney (@tekktrik)

Photo of Alec Delaney